فهرست مستندات

شما اینجا هستید

ردیف عنوان فاز تاریخ ارائه پیوست
۱ صورت جلسه#۱ فاز ۱ مهر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱.pdf
۲ صورت جلسه#۲ فاز ۱ مهر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۲.pdf
۳ صورت جلسه#۳ فاز ۱ مهر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۳.pdf
۴ صورت جلسه#۴ فاز ۱ مهر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۴.pdf
۵ صورت جلسه#۵ فاز ۱ مهر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۵.pdf
۶ صورت جلسه#۶ فاز ۱ مهر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۶.pdf
۷ صورت جلسه#۷ فاز ۱ مهر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۷.pdf
۸ صورت جلسه#۸ فاز ۱ آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۸.pdf
۹ صورت جلسه#۹ فاز ۱ آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۹.pdf
۱۰ صورت جلسه#۱۰ فاز ۱ آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱۰.pdf
۱۱ صورت جلسه#۱۱ فاز ۱ آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱۱.pdf
۱۲ صورت جلسه#۱۲ فاز ۱ آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱۲.pdf
۱۳ صورت جلسه#۱۳ فاز ۱ آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱۳.pdf
۱۴ صورت جلسه#۱۴ فاز ۱ آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱۴.pdf
۱۵ صورت جلسه#۱۵ فاز ۱ آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱۵.pdf
۱۶ صورت جلسه#۱۶ فاز ۱ آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱۶.pdf
۱۷ صورت جلسه#۱۷ فاز ۱ آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱۷.pdf
۱۸ صورت جلسه#۱۸ فاز ۱ آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱۸.pdf
۱۹ صورت جلسه#۳۳ فاز ۲ دی ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۳۳.pdf
۲۰ صورت جلسه#۳۴ فاز ۲ بهمن ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۳۴ -.pdf
۲۱ صورت جلسه#۳۵ فاز ۲ بهمن ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۳۵.pdf
۲۲ صورت جلسه#۳۶ فاز ۲ بهمن ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۳۶.pdf
۲۳ صورت جلسه#۳۷ فاز ۲ بهمن ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۳۷.pdf
۲۴ صورت جلسه#۳۸ فاز ۲ بهمن ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۳۸.pdf
۲۵ صورت جلسه#۳۹ فاز ۲ بهمن ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۳۹.pdf
۲۶ صورت جلسه#۴۰ فاز ۲ اسفند ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۴۰.pdf
۲۷ صورت جلسه#۴۱ فاز ۲ اسفند ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۴۱.pdf
۲۸ صورت جلسه#۴۲ فاز ۲ اسفند ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۴۲.pdf
۲۹ صورت جلسه#۴۲ فاز ۲ اسفند ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۴۳.pdf
۳۰ صورت جلسه#۴۴ فاز ۲ اسفند ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۴۴ -.pdf
۳۱ صورت جلسه#۱۹ فاز ۲ آذر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱۹ -.pdf
۳۲ صورت جلسه#۲۰ فاز ۲ آذر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۲۰ -.pdf
۳۳ صورت جلسه#۲۱ فاز ۲ آذر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۲۱.pdf
۳۴ صورت جلسه#۲۲ فاز ۲ آذر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۲۲.pdf
۳۵ صورت جلسه#۲۳ فاز ۲ دی ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۲۳.pdf
۳۶ صورت جلسه#۲۴ فاز ۲ دی ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۲۴ -.pdf
۳۷ صورت جلسه#۲۵ فاز ۲ دی ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۲۵ -.pdf
۳۸ صورت جلسه#۲۶ فاز ۲ دی ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۲۶ -.pdf
۳۹ صورت جلسه#۲۷ فاز ۲ دی ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۲۷ -.pdf
۴۰ صورت جلسه#۲۸ فاز ۲ دی ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۲۸ -.pdf
۴۱ صورت جلسه#۲۹ فاز ۲ دی ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۲۹ -.pdf
۴۲ صورت جلسه#۳۰ فاز ۲ دی ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۳۰ -.pdf
۴۳ صورت جلسه#۳۱ فاز ۲ دی ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۳۱.pdf
۴۴ صورت جلسه#۳۲ فاز ۲ دی ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۳۲.pdf

درباره ما

خدمات پیش­ بینی شده در این پروژه در راستای دسترسی به اهداف مد نظر در تدوین الگوی بهره ­وری در پژوهش و نوآوری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبتنی بر اسناد بالا­دستی مرتبط و نیز ارزیابی شاخص­های مؤثر بر بهره ­وری سازمانی به منظور تاًمین خلاء موجود و نهایتا تدوین مدل چرخه مدیریت بهره ­وری در پژوهشگاه است.

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبر نامه طرح الگوی ارتقای بهره وری در پژوهش و نوآوری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس: ۸۸۳۳۶۴۶۶
  • رایانامه: productivity@itrc.ac.ir