کارگاه مدیریت استراتژیک در سازمان و کارت امتیازی متوازن در تاریخ ۱۵ بهمن ماه در محل پژوهشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) این کارگاه علمی با دعوت از آقای مهندس مجید احمدی با هدف معرفی مدیریت استراتژیک در سازمان و همچنین کارت امتیازی متوازن، با حضور اعضای تیم پروژه "الگوی ارتقای بهره وری در پژوهش و نوآوری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات" به همراه تعدادی از مدیران و پژوهشگران صاحب نظر، در محل پژوهشگاه برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی، مرور کلی بر مفاهیم قابل طرح در برنامه ریزی استراتژیک، ماهیت استراتژی، تصمیمات استراتژیک، الگوی جامع برنامه ریزی استراتژیک، سلسله مراتب برنامه ریزی، برنامه ریزی عملیاتی و همچنین جایگاه ماموریت‌ها، چشم انداز، اهداف و برنامه‌ها در سازمان تشریح گردید.

 در ادامه با تمرکز بر برنامه استراتژیک موجود در سازمان، به معرفی کارت امتیازی متوازن و کلیه ابعاد آن پرداخته شد و جایگاه کارت امتیازی متوازن به عنوان واسطی میان پیاده سازی استراتژی‌ها در سازمان و ارزیابی عملکرد سازمان، تبیین گردید.