کارگاه آموزشی EFQM برگزار شد.

در راستای ماهر سازی و  اجرای بهینه پروژه  "الگوی ارتقای بهره وری در پژوهش و نوآوری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات" کارگاه "آشنایی با مفاهیم مدل تعالی سازمانی و روش‌های خود ارزیابی"  در تاریخ ۴ بهمن ماه در محل پژوهشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) این کارگاه علمی با دعوت از آقای مهندس مجید احمدی با هدف معرفی مفاهیم مدل تعالی سازمانی و روش‌های خود ارزیابی با حضور اعضای تیم پروژه "الگوی ارتقای بهره وری در پژوهش و نوآوری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات" بهمراه تعدادی از مدیران و پژوهشگران صاحب نظر، در محل پژوهشگاه برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی، مرور کلی بر ضرورت استفاده از رویکردهای بهبود، مفاهیم مدیریت کیفیت جامع    (TQM  )، مرور تکنیک‌های موجود در فرایند خود ارزیابی، جوایز ملی کیفیت و تعالی سازمانی و مسیر تعالی سازمانی تشریح گردید.

 در ادامه با تمرکز بر مدل تعالی سازمانی( EFQM )، مولفه‌های کلیدی مدل و ابعاد آن، نمونه‌های عملیاتی پیاده سازی شده بررسی و پیرو مباحث مدل تعالی سازمانی، مفهوم خود ارزیابی و رویکردهای مطرح آن با  مثال‌های عملیاتی تشریح گردید.