پروژه «الگوی ارتقای بهره وری در پژوهش و نوآوری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» انجام می‌شود

این پروژه با چشم انداز به وجود آمدن نظامی پویا و پایا  در مدیریت بهره وری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  در تمام سطوح سازمانی و فعالیتها، جهت ارتقاء و دستیابی به بیشترین اثرگذاری پژوهش و نوآوری و تغییر الگوی بهره­وری سنتی به بهره وری مبتنی بر دانش در پژوهشگاه به تصویب رسیده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، خدمات پیش بینی شده در این پروژه در راستای دسترسی به چشم انداز فوق، مبتنی بر دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها، نظام نامه‌ها و ضوابط اجرایی تکلیفی از سوی سازمان ملی بهره وری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر سازمانهای مرتبط و نیز هدف گذاری و ارزیابی شاخص‌های مؤثر بر بهره‌وری سازمانی و مقایسه تطبیقی این شاخصها در بازه‌های زمانی، از عملی‌ترین ابزارهای تحلیلی در هدایت خط مشی‌های مدیریتی در جهت انجام مؤثر اقدامات ارتقای بهره وری پژوهشگاه می‌باشد.

بنا بر این گزارش،‌ اهداف کلی این طرح شامل تحقق رشد بهره‌وری در پژوهش و نوآوری مبتنی بر تقویت عوامل تحقیقاتی، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری و ایجاد بستر رقابت درون سازمانی و به کارگیری ظرفیتهای پژوهشی در کشور، تقویت مبانی دانش بهره وری و مهارت‌های سازمانی،     بهره‌ برداری بهینه از منابع و امکانات موجود، استاندارد‌سازی شاخص‌ها، استقرار برنامه ارتقای بهره وری و تدوین پروژه‌های بهبود،  منطبق بر نیازها، اولویت‌های پژوهشگاه، اهداف برنامه‌های توسعه، سیاست‌های اجرائی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ملی بهره وری و سایر نهادهای مرتبط می‌باشد.

این گزارش حاکی است،‌ پیاده سازی الگوی مذکور در پژوهشگاه موجب بهره وری در پژوهش و نوآوری با نگاه هستان شناسانه به پژوهش و نوآوری، تببین فرآیند اجرای پروژه، تخصیص منابع برای پژوهش،  سنجش مستمر چرخه مدیریت پژوهش، تفویض فعالیت به منابع ذیصلاح، یکپارچه سازی خروجی فعالیت‌ها، کاربردی سازی / تجاری سازی دستاوردهای فعالیت‌های پژوهشی، ارتقای بینش، دانش و مهارت در پژوهشگاه، ترغیب نوآوری در جامعه، باور سازی و تسری ارزش دستآوردها در جامعه و منطقه  خواهد شد.

انتظار میرود نتایج این پروژه،‌ ضمن ساماندهی، هدایت و هدفمند کردن تمامی نهادها و عوامل تاثیر گذار در رشد بهره وری سازمان، در رسیدن به اهداف مدنظر در برنامه ششم توسعه، ضوابط اجرایی بودجه، سیاستهای اقتصاد مقاومتی  و برنامه جامع بهره وری کشور، مؤثر واقع شود.